Нурмадиева Э.А.

Электротехниканыѕ теориялыќ негіздері кафедрасыныѕ асисстенті Нурмадиева Э.А. жїмыстары
Работы асисстента  кафедры теоретических основ электротехники Нурмадиевой Э.А.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплины Лекции
 по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Теория электрических цепей 1   № 1-3 есептеу-графикалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар  
2 Теория электрических цепей 2   № 1-3 есептеу-графикалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар  
3 Теория электрических цепей   Методические указания и задания к выполнению расчетно-графических работ № 1– 3  
4 Цепи с распределенными и сосредоточенными параметрами   Методические указания и задания к лабораторным работам  
  Зертханалыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар  

Электронная библиотека АЭИСНазад