Омирзаков Р.А..

Жылуэнергетика ќондырєылары кафедрасыныѕ аєа оќўтышысы Омирзаков Р.А. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры тепловых энергетических установок Омирзакова Р.А.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Котельные установки и парогенераторы   Жылу электр стансалардыѕ ќазандыќ ќондырєылары зерттеулік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
2 Нагнетатели  и тепловые двигатели   Турбомашиналардыѕ теориясы мен ќўрылысы.1 б. Жылу бґлімі. Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  

Электронная библиотека АЭИСНазад