Учебно-методические материалы по дисциплине: Котельные установки и парогенераторы

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын
студенттер үшін
Для студентов обучающихся по
специальностям

Жүмыс аты
Наименование работы

1 Кибарин А.А.
Дубовик В.П.
Тепловые электрические станции очной формы обучения Котельные установки и парогенераторы. Методические указания к лабораторным работам по Гидродинамика и генерация пара.
2 Кибарин А.А.,
Дубовик В.П.
Тепловые электрические станции очной формы обучения Сүйықгазқозғалым және бу өндірубөлігі бойынша зерттеулік жүмыстардың сипаттамасына әдістемелік нұсқаулар

3

Нурекен Е. Тепловые электрические станции очной формы обучения "Жайконтурдағы табиғи айналымның сенімділігін анықтау"

Бұл есептік бірінші кезекте жылуэнергетика мамандығының
студенттеріне арналғанмен, оны басқа мамандық студенттері
қолдана алады. Олар өз мамандығына сәйкес қажетті тарауларды пайдаланады

Оқу құралы
4 Нурекен Е.
Омирзаков Р.А.

бакалавриат, жылуэнергетика мамандығының студенттері үшін

Жылу электр стансалардың қазандық қондырғылар зерттеу жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
5 Мусабеков А.Р.

Жылуэнергетика мамандықтарының студенттеріне арналған

Сығымдағыштар мен бу турбиналары. Оқу құралы

5В071700-Жылу энергетикасы мамандығының студенттері үшін

Дәрістер жинағы

Электорнная библиотека АИЭСНазад