Попова Т.М.

Ґндіріс экономикалы, їйымдастыруы жјне басќаруы кафедрасыныѕ доценті Попова Т.М. жїмыстары
Работы доцента кафедры экономики, организации и управления производством Попова Т.М.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Экономика отрасли и менеджмент предприятия   Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау  

Электронная библиотека АЭИСНазад