Расилова А.К.

Еѕбек пен ќоршаєан ортаны ќорєау кафедрасыныѕ асисстенті Расилова А.К. жїмыстары
Работы ассистента кафедры охраны труда и окружающей среды Расиловой А.К.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу
ќїралдары
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
 материалы
Учебные
пособия
Курсовые работы
и проекты
1 Геоэкология Дјрістер жинаєы Есептік-сызба жўмысына тапсырмалар жјне јдістемелік нўсќау    
2 Экология и устойчивое развитие Дјрістер жинаєы      

Электронная библиотека АЭИС Назад