Сатымова М.Е.

Ґндіріс экономикалы, їйымдастыруы жјне басќаруы кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Сатымова М.Е. жїмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры экономики, организации и управления производством Сатымова М.Е.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу кґмекші
ќїралдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплины Лекции по
дисциплине
Учебно-методические
 материалы
Учебные пособия Курсовые работы
и проекты
1 Экономика природопользования Дәрістер жинағы Есептеу-сызба жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар мен тапсырмалар    

Электронная библиотека АЭИСНазад