Шаймардан Ж.Ш.

Радиотехника кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Шаймардан Ж.Ш. жїмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры радиотехники Шаймардан Ж.Ш.

  Пјндер Оќў
ќўралы
Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплины Учебное
пособие
Лекции по
дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Основы радиотехник и телекоммуникаций     Зертханалыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар  
2 Теория электрической связи     Сборник задач  
    Есептер жинағы  
3 Основы радиотехник и телекоммуникаций   Дјрістер жинаєы    

Электронная библиотека АЭИС Назад