Танирбергенова Р.К.

Јлеуметтік пјндер кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Танирбергенова Р.К. жїмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры социальных дисциплин Танирбергеновой Р.К.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу
ќїралдары
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебные
 пособия
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Основы право Дјрістер жинаєы.   Семинар сабаќтарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
Конспект лекций   Методические указания >к семинарским занятиям  
Дјрістер жинаєы.   Методические указания к выполнению семестровых работ  
    Семестрлік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау  
    Семестрлік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау  

Электронная библиотека АЭИСНазад