Тўрысбек Ж.

Аќпараттыќ жїйелер кафедрасыныѕ ассистенті Тўрысбек Ж. жїмыстары
Работы ассистента кафедры информационной системы Тўрысбек Ж.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
 материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Web-технологии   Зертханалыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар Курстыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар.

Электронная библиотека АЭИСНазад