Web-технологии

Учебно-методические пособия по дисциплине: Web-технологии

 

Оќытушыныѕ аты-жґні
ФИО преподавателя

Мамандыќтар бойынша
оќитын студенттер їшін
Для студентов обучающихся по
 специальностям

Жўмыс аты
Наименование работы

1 Имангалиев Ш.И.
Дауренбаева Н.А.

для студентов специальностей 5В070300 - Информационные системы, 5В060200 - Информатика

Конспект лекции

5В070300 – Ақпараттық жүйелер, 5В060200 – Информатика мамандықтарының студенттеріне арналған

Дәрістер жинағы
2 Тўрысбек Ж.

5В060200 – Информатика мамандыєыныѕ студенттері їшін

Зертханалыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар
3 Альмуратова К.Б.
Тўрысбек Ж.

5В060200 – Информатика мамандыєыныѕ студенттері їшін

Курстыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар.

Электорнная библиотека АИЭСНазад