Ыбытаева Г.С.

Компьютерлік технологиялар кафедрасыныѕ асисстенті Ыбытаева Г.С. жїмыстары
Работы асисстента кафедры компьютерных технологий Ыбытаевой Г.С.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплины Лекции
 по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Системный анализ Конспект лекций Методические указания к выполнению лабораторных работ  
2 Основы информационной безопасности   Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар. 1 бґлім  
  Методические указания к выполнению лабораторных работ  
  Методические указания к выполнению лабораторных работ  
  Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар  

Электронная библиотека АЭИСНазад