Автоматтық басқару жүйесі және энергожүйелердің жүмыс режимдерін оптимизациялау пәні бойынша оқу-әдістемелік материалдар         

Учебно-методические материалы по дисциплине: Автоматические системы управления и оптимизация режимов энергосистем

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1

Токтибакиев К.К.,
Кожамкулов Э.К.,
Баймухаметова Л.Б.

210240-Электрэнергетикалық жүйелер мен тораптар
күндізгі оқу түрі мамандықтар бойынша

Автоматтық басқару жүйесі және энергожүйелердің жүмыс режимдерін оптимизациялау. Лабораториялық жүмыстарды орындауға арналған әдістемелік нүсқаулар.

Автоматические системы управления и оптимизация режимов энергосистем. Методические указания к выполнению лабораторных работ.

2

Абжанов Р.С.
Аухадиева Н.С.

210140 – Электр энергетика мамандығының барлық оқыту түрлерінің студенттері үшін

Зертханалық жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулар
       

Электорнная библиотека АИЭСНазад