Алгоритмы и структура данных

Учебно-методические материалы по дисциплине: Алгоритмы и структура данных

 

Оќытушыныѕ аты-жґні
ФИО преподавателя

Мамандыќтар бойынша
оќитын студенттер їшін
Для студентов обучающихся по
 специальностям

Жўмыс аты
Наименование работы

1 Раќымбергенов С.Р.

5В060200 – “Информатика” жјне 5В070300 – «Аќпараттыќ жїйелер» мамандыќтарыныѕ барлыќ оќу тїрініѕ студенттері їшін

Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар
2 Водолазкина Н.А.

для студентов специальности 5В060200 - Информатика

Конспект лекций

Электорнная библиотека АИЭСНазад