Ракымбергенов С.Р.

Аќпараттыќ жїйелер кафедрасыныѕ доценті Ракымбергенов С.Р. жїмыстары
Работы доцента кафедры информационной системы Ракымбергенова С.Р.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Алгоритмы и структура данных   Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
  Јдістемелік нўсќаулар  

Электронная библиотека АЭИСНазад