Абдурахманова А.А.

Электр станциялар, тораптар жјне жїйелер кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Абдурахманов А.А. жїмыстары
Работы ст.преплдавателя кафедры электрических станций, сетей и систем Абдурахманова А.А.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу
ќїралдары
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные
пособия
1 Переходные процессы в электроэнергетике   Методические указания и задания к выполнению расчетно-графической работы № 1  
  № 1 есептеу сызба жўмыстарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
2 Электромагнитные и электромеханические переходные процессы Конспект лекций    
  Методические указания и задания к выполнению лабораторных работ №1 и №2  
  №1 және №2.Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар  
  №1 және №2. Есептеу-сызба жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар мен тапсырмалар  
3 Электротехническое материаловедение     Оќу ќўралы.

Электронная библиотека АЭИСНазад