Аршабекова А.Т.

Электротехниканыѕ теориялыќ негіздері кафедрасыныѕ аєа окутышысы Аршабекова А.Т. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры теоретических основ электротехники Аршабековой А.Т.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
Оќу ќїралдар
  Дисциплины Лекции
 по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
Учебное пособие
1 Электротехника
  Есептеу-графикалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар    
2 Теоретические основы электротехники  2 Дјрістер жинаєы Пјндік жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар.    
3 Теоретические основы электротехники Дјрістер жинаєы Методические указания и задания по выполнению лабораторных работ Методические указания и задания к курсовой работе  
  Зертханалыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар Курстыќ жўмысќа јдістемелік нўсќаулар жјне тапсырмалар.  
    Методические указания и задания по выполнению курсовой работы  
4 Цели с распределенными и сосредоточенными параметрами   Методические указания и задания к расчетно-графическим работам № 1,2    
  Есептеу- сызба жўмыстарєа јдістемелік нўсќаулар жјне тапсырмалар    
5 Теория четырехполюсника   Методические указания и задания к расчетно-графическим работам    
  Eсептеу-сызбалыќ жўмыстарєа јдістемелік нўсќаулар жјне тапсырмалар.    
6 Электротехника и электроника       Оќу ќўралы
7 Теория электрических цепей     Методические указания и задания по выполнению курсовой работы  
    Курстыќ жўмысќа јдістемелік нўсќаулар жјне тапсырмалар  
  Курстық жұмысқа әдістемелік нұсқаулар және тапсырмалар  

Электронная библиотека АЭИСНазад