Жакупов А.А.

Ґндіріс экономикалы, їйымдастыруы жјне басќаруы кафедрасыныѕ доценті Жакупов А.А. жїмыстары
Работы доцента кафедры экономики, организации и управления производством Жакупова А.А.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
Оќў ќїралдар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
Учебное пособие
1 Предпринимательство     М. у. к выполнению курсовой работы  
2 Экономика отрасли Конспект лекции   Мет. указ. к выполнению курсовой работы  
Дјрістер жинаєы Методические указания к выполнению лабораторных работ Бітірушілер жўмысыныѕ экономикалыќ бґлімін орындауєа арналєан јдістемлік нўсќаулар  
    Методические указания к расчетно-графическим работам  
  Методические указания к выполнению расчётно-графической работы    
  Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар    
3 Экономика, организация и управление производством   Программа, мет. указ. и задание к вып. контр. работы Курстыќ жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
4 Экономика и организация предприятия Дәрістер жинағы Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар    
  Методические указания к выполнению лабораторных работ    
5 Дипломное проектирование   Экономика бґлімін орындауєа јдістемелік нўсќаулыќтар    
  Методические указания по выполнению экономической части выпускной работы    

Электронная библиотека АЭИСНазад