Жуман С.Т.

Јлеуметтік пјндер кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Жуман С.А. жїмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры социальных дисциплин Жуман С.А.

  Пјндер Оќу
ќўралдары
Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
  Дисциплина Учебное
пособие
Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
1 История Казахстана   Учебное пособие Семинар сабаќтарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар.

Электронная библиотека АЭИСНазад