Казербаева Б.Д.

Ґнеркјсіптік жылуэнергетика кафедрасыныѕ ассистенті Казербаева Б.Д. жїмыстары
Работы ассистента кафедры промышленной теплоэнергетики Казербаевой Б.Д

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу ќїралдары
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные
пособия
1

Химия<

  Семестрлік жўмыстарды орындауєа јдістемелік нўсќаулар  
Дјріс конспектісі    
  ХИМИЯ. Дјрістер жинаєы. 2– бґлім  
 

Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар

 
2 Материаловедение   Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  

Электронная библиотека АЭИСНазад