Сыздыкова Р.Н.

Физика кафедрасыныѕ оќытушысы Сыздыкова Р.Н. жїмыстары
Работы преподавателя кафедры физики Сыздыковой Р.Н.

  Пјндер Тест
сїраќтары
Пјн бойынша
дјрістер

Оќу-јдістемелік
материалдар

  Дисциплины Тестовые
вопросы
Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
1 Физика
Тербелістер мен толќындар. Тест сїраќтары Дјрістер жинаєы. Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар.
Электромагнетизм Тест сїраќтары   Физика 1. Курcты меѕгеруге арналєан јдістемелік жетекші ќўрал
Кванттыќ физика. Атом ядросынын физикасы. ¦2 бґлім)  Тест сїраќтары   Методические указания к выполнению лабораторных работ
    Методические указания к выполнению лабораторных работ
    Физика 1. Методические указания и контрольные задания
    Методические указания по выполнению расчетно-графических работ
2 Физика1   Дјрістер жинаєы Јдістемелік нўсќаулар жјне баќылау тапсырмалары.
  Дјрістер жинаєы Методические указания к выполнению расчетно-графических работ
3 Статистикалыќ физика жјне термо­динамика.     Статистикалыќ физика жјне термо­динамика. Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау.
    Методические указания к выполнению лабораторных работ
4 Физика 2   Дјрістер жинаєы. Физика 2. Есептеу - графикалыќ жўмыстарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау
  Дјрістер жинаєы. Физика 2. Методические указания к расчетно-графическим работам
Дјрістер жинаєы. Физика 2. Есептеу-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Есептеу-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар
    Есептеу-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар
5 Квантавая физика     Методические указания по выполнению лабораторных работ
6 Колебания     Методические указания к выполнению лабораторных работ
    Зертханалық жўмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсќаулықтар
7 Физические основы микроэлектроники   Дјрістер жинаєы  

Электронная библиотека АЭИСНазад