Султанбаевой Б.М.

Ґнеркјсіптік жылуэнергетика кафедрасыныѕ доценті х.є.к. Султанбаева Б.М. жўмыстары
Работы доцента к.х.н кафедры промышленной теплоэнергетики Султанбаевой Б.М.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќў ќўралы
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебное
пособие
1 Инженерная экология   Методические указания к выполнению семестровых работ  
  Есептік-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар.  
  Методические указания к выполнению лабораторных работ  
Конспект лекций Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
2 Химия Конспект лекции   Учебное пособие
Конспект лекции Методические указания по выполнению расчетно-графических работ Оќу ќўралы
Конспект лекции Методические указания по выполнению лабораторных работ  
Дјрістер жинаєы Зертханалыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар  
3 Химия радиоматериалов Конспект лекции Методические указания по выполнению расчетно-графических работ  
Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар  
Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Электронная библиотека АЭИСНазад