Учебно-методические материалы по дисциплине: Электромеханика и электротехнические оборудования

  

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям 

Жүмыс аты 
Наименование работы

1 Абдрахманов Е.А.

050718 – “Электроэнергетика”  мамандығы студентері ушін (“Электротехнологиялық қондырѓылар жне ж‰йелер” пәні бойынша)

Есептік-графикалық ж‰мысқа эдістемелік н‰сқаулар мен тапсырмалар
2 Н.А. Туканова

для студентов очной формы обучения специальности 050718 – Электроэнергетика (по дисциплине «Светотехника и источники света»).

Методические указания и задания к выполнению расчетно-графической работы

для студентов всех форм обучения

специальности 050718 – Электроэнергетика

Конспект лекций
3 Болотов А.В.
Абдрахманов Е.А.

для студентов очной формы обучения специальности 050718 – Электроэнергетика (по дисциплине «Электротехнологические установки и системы»)

Методические указания и задания к выполнению расчетно-графической работы
4 Н.А. Туканова
Г.С. Жунусова

Жарық техникасы және жарық көздері»
050718 – Электр энергетика
мамандығының барлық оқыту түрлерінің
студенттері үшін

Дәрістер жинағы
5 Болотов А.В.

 для студентов всех форм обучения специальности 5В0718 - Электроэнергетика

Конспект лекций
6 М.А.Тергеусизова  

5В0718 – Электр энергетика мамандығының күндізгі оқу бөлімі студенттері үшін

Есептік-сызба жұмыстарын орындауға арналған тапсырмалар және әдістемелік нұсқау «Жарық техникасы және жарық көзі» пәні бойынша.
7 Абдрахманов Е.А.
Мұхтар Б.

5В071800 -электр энергетика мамандығының «Электр механикасы және электр техникалық жабдықтар» пәні бойынша күндізгі оқу бөлімі студенттері үшін

Есептеу-графикалық жұмысын орындауға арналған тапсырмалар және әдістемелік нұсқау

Электронная библиотека АИЭС Назад