Мухтар Б.М.

Ґнеркјсіп кјсіпорындары электрмен жабдыќтау кафедрасыныѕ аєа окутышысы Мухтар Б.М. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры электроснабжения промышленных предприятий Мухтар Б.М.

  Пјндер Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
Пјн бойынша
дјрістер

Оќу-јдістемелік
материалдар

Оќу ќўралы
  Дисциплины Курсовые работы
и проекты
Лекции по
дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебное
пособие
1 Релейная защита электроэнергетических систем
    Электрмен жабдыќтау жїйелерініѕ релелік ќорєанысы жјне автоматикасы Оќу ќўралы
    Электрмен жабдыќтау жїйелерініѕ релелік ќорєанысы жјне автоматикасы  
    Ґндірістік практика бойынша баєдарлама  
2 Преддипломная практика     Диплом алдындаєы практика бойынша баєдарлама  
3 Микропроцессорные реле и современные системы защиты сетей высокого напряжения       Оќу ќўралы
4 Электроснабжение Курстыќ жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар.      
5 Релейная защита электроэнергетических систем Курстыќ жўмысќа арналєан тапсырмалармен јдістемелік нўсќаулар      
6 Электромеханика и электротехнические оборудования     Есептеу-графикалыќ жўмысын орындауєа арналєан тапсырмалар жјне јдістемелік нўсќау  
7 Потребители электрической энергии и системы их питания Курстыќ жўмысќа арналєан тапсырмалар мен јдістемелік нўсќау      

Электронная библиотека АЭИСНазад