Учебно-методические материалы по дисциплине: Передача энергии переменным и постоянным током

 

Оќытушыныѕ аты-жґні
ФИО преподавателя

Мамандыќтар бойынша оќитын студенттер їшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жўмыс аты 
Наименование работы

1 Баймухаметова Л.Б.
Генбач Н.А.,
Сажин В.Н.

210240-Электроэнергетические системы и сети всех форм обучения

Передача энергии переменным и постоянным током. Методические указания к лабораторным работам.
2 Оржанова Ж. К.
Генбач Н.А.

. 050718-Электр энергетикасы мамандыєыныѕ барлыќ оќу тїрініѕ студенттері їшін

Есептеу-графикалыќ жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар
3 Генбач Н.А.
Оржанова Ж. К.

 для студентов всех форм обучения
специальности 050718 – Электроэнергетика

Методические указания и задания к выполнению
расчетно-графических работ

 для бакалавров всех форм обучения
специальности 050718 – Электроэнергетика

Методические указания к выполнению лабораторных работ
4 Генбач Н.А.
Сажин В.Н.

для студентов всех форм обучения специальности 5в0718 – электроэнергетика

Конспект лекций
5 Оржанова Ж. К.
Генбач Н.А.
Дусимов. А. А.

5В071800-Электр энергетикасы мамандыєыныѕ барлыќ оќу тїрініѕ бакалаврлары їшін

Лабораториялыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау
6 Сажин В.Н.
Генбач Н.А.
Мукашева.Р.Т.

5В071800 – Электр энергетикасы мамандыєыныѕ студенттеріне арналєан

Дјрістер жинаєы

Электорнная библиотека АИЭСНазад