Оқулық стандарттары

# Оқытушының аты-жөні Профессорлы-оқытушылық құрамы үшін Жұмыс аты
1 Коньшин С.В.
Кондратович А.П.
Настоящий стандарт распространяется на все виды учебно-методической документации, разрабатываемой профессорско-преподавательским составом университета, а также на все виды учебных работ, выполняемых студентами, магистрантами и докторантами университета и устанавливает общие требования и правила их оформления. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И УЧЕБНЫЕ РАБОТЫ. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию учебно-методических и учебных работ
2 Коньшин С.В.
Кондратович А.П.
Советова З.С.
Осы стандарт университеттің профессор-оқытушылар құрамы әзірлейтін оқу-әдістемелік құжаттаманың, сондай-ақ студенттер, магистранттар мен докторанттар орындайтын оқу жқмыстарының барлық түріне таралады және оларды рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптарды белгілейді. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖӘНЕ ОҚУ ЖҰМЫСТАРЫ. Оқу-әдістемелік және оқу жұмыстарының құрылуына, жазылуына, рәсімделуіне және мазмұнына қойылатын жалпы талаптар

Архив

# Оқытушының аты-жөні Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін Жұмыс аты
1 Бектыбаев Т.К.
Джангозин А.Д.
Қалиева С.А.
Стандарт институттын оқыту процесінде студентердің орындайтын барлық оқу жұмыстарына қатысты Фирмалық стандарт. Оқу жұмыстар. Күрылымына, баяндалуына, ресімделуіне және мазмүнына қойылатын талаптар. ҚР ФС 10352-1910-У-е-001-2002
2 Джангозин А.Д. Настояший стандарт распространяется на все учебные работы, выполняемые студентами в процессе обучения в институте, и устанавливает общие требования к оформлению текстового и графического материала Фирменный стандарт. Работы учебные. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию. ФС РК 10352-1910-У-е-001-2002
3 Коньшин С.В.
Сакажанова Э.К.
Нақты стандарт институттың профессорлы-оқытушылық құрамымен өңделетін оқу - әдістемелік құжаттыѕ барлық түрлеріне таратылады және оның безендірілу ережелері мен жалпы талаптарды орнатады. Нақты стандарттың талаптары міндетті болып табылады. Үйымның стандарты. ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰЖАТ. Оқу - әдістемелік құжаттыѕ құрылуына, баяндалуына, ресімделуіне және мазмўнына қойылатын жалпы талаптар КЕАҚ СТ 103521910-03-2007
4 Коньшин С.В. Настоящий стандарт распространяется на все виды учебно-методической документации, разрабатываемой профессорско-преподавательским составом института, и устанавливает общие требования и правила ее оформления. Требования настоящего стандарта являются обязательными. Стандарт организации. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию учебно-методической документации. СТ НАО 103521910-03-2007
5 Кондратович А.П. Настоящий стандарт распространяется на все виды работ учебных, выполняемых обучающихся института, и устанавливает общие требования и правила их оформления Стандарт организации. Работы учебные. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию учебной документации. СТ НАО 56023-1910-01-2009