Билдебаева Д.А.

Шет тілдері кафедрасыныѕ оќытушысы Билдебаева Д.А. жїмыстары
Работы преподавателя кафедры иностранных языков Билдебаева Д.А.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Тест
сїраќтары
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно- методические
материалы
Тестовые вопросы
1 Английский язык   Методические указания по развитию навыков чтения и говорения  
 

Методические указания для перевода технических текстов

 
  Техникалыќ мјтіндерді талќылау даєдысы мен аєылшын тілінен ќазаќ тіліне аудару даєдысын ќалыптастыратын јдістемелік нўсќаулар  

Электронная библиотека АЭИСНазад