Бозжанова Р.Н.

Ґнеркјсіп кјсіпорындары электрмен жабдыќтау кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Бозжанова Р.Н. жїмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры электроснабжения промышленных предприятий Бозжановой Р.Н.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар

Оќу-јдістемелік
материалдар

  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Курсовые работы
и проекты
Учебно-методические
материалы
1 Электроснабжение

Дјрістер жинаєы  (2 бґлім)

  М. у. и задания расчетно-графической работе по курсу Электроснабжение для студентов ЭЭФ
  Методические указания к выполнению курсового проекта  
  Методические указания к выполнению курсового проекта  
Конспект лекций    
2 Электроэнергетика Дјрістер жинаєы   Программа курса, методические указания и контрольные задания
  Методические указания и задания к выполнению курсовой работы Методические указания и задания к
выполнению расчетно-графической работы
Конспект лекций

 

 
  Есептік-сызба  жўмыстарын орындауєа арналєан тапсырмалар мен јдістемелік нўсќаулар  
3 Общепромышленные потребители систем электроснабжения Конспект лекций.    
4 Потребители электрической энергии и системы их питания Конспект лекций    
Дјрістер жинаєы.    

Электронная библиотека АЭИСНазад