Жаркымбекова М.Б.

Электр жетегі жјне ґндірістік ќондырєыларды автоматтандыру кафедрасыныѕ асисстенті Жаркымбекова М.Б. жїмыстары
Работы асисстента кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок Жаркымбековой М.Б.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
Оќу
ќўралдар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
Учебные
пособия
1 Системы автоматического управления   Методические указания к выполнению лабораторных работ    
2 Теория автоматического управления Дјрістер жинаєы Методические указания к выполнению лабораторных работ    
3 Основы электротехника и электроники.   Методические указания по выполнению лабораторных работ   Учебное пособие
  5В073100 – Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығының студенттері үшін есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау    
  5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығының студенттеріне зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар    

Электронная библиотека АЭИСНазад