Джаркинбаев Е.Е.

Јлеуметтік пјндер кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Джаркинбаев Е.Е. жїмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры социальных дисциплин Джаркинбаева Е.Е.

  Пјндер Жїмыс
баєдарламалары
Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
  Дисциплина Рабочая 
программа
Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
1 Философия   Конспект лекций Семестрлік жїмыстарєа арналєан јдістемелік нїсќаулар
    Семинар сабаќтарына арналєан јдістемелік нїсќаулар
    Cеминар сабаќтарын орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар
2 Культура и цивилизация     Семестрлік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау
    Барлыќ мамандыќтардыѕ барлыќ бґлімінде оќитын студенттер

Электронная библиотека АЭИСНазад