Нурмагамбетова С. С.

Ґндіріс экономикалы, їйымдастыруы жјне басќаруы кафедрасыныѕ аєа лаборанты Нурмагамбетова С.С. жўмыстары
Работы ст. лаборанта кафедры экономики организации и управления производством Нурмагамбетовой С.С.

 

Пјндер

Пјн бойынша
дјрістер

Оќу-јдістемелік
материалдар

Курстыќ жўмыстар
мен жобалар

Оќу кґмекші ќїралдар

  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
Учебные
пособия
1 Выпускная работа по экономической части     Бітіруші жўмысыныѕ экономикалыќ бґлімі їшін јдістемелік нўсќаулар  
2 Предпринимательство и налоговая система     Курстыќ жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау  
3 Производственная практика     Программа производственной практики  
    Ґндірістік машыќтанудан ґтуге арналєан баєдарлама  

Электронная библиотека АЭИСНазад