Учебно-методические материалы

Еңбек пен қоршаған ортаны қорғау пәні бойынша оқу-әдістемелік материалдар
Учебно-методические материалы по дисциплине: Охрана труда и окружающей среды

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша
оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жүмыс аты
Наименование работы

1 Сейсенбаева Х.Т.

всех форм обучения
всех специальностей

Методические указания к лабораторным работам Э-3. Охрана труда. Исследование электрического сопротивления тела человека.
Лаб. работа. Тесты
2 Сейсенбаева Х.Т

всех форм обучения
всех специальностей

Методические указания к лабораторным работам Э-2 . Охрана труда. Исследование эффективности зануления.
Лаб.работа. Тесты
 3 Абикенова А.А.
Бегимбетова А.С.
Дюсебаев М.К.
Санатова Т.С.

для студентов всех специальностей очно - заочной формы обучения

Методические указания к лабораторным работам
4 Дюсебаев М.К.
Абдимуратов Ж.С.
Хакимжанов Т.Е.

для студентов всех специальностей очно - заочной форм обучения

Методические указания к выполнению лабораторных работ
5 Абдимуратов Ж.С.
Дюсебаев М.К.
Санатова Т.С.
Хакимжанов Т.Е.

050718-Электр энергетика мамандығы бойынша барлық түрде оқитын студенттер үшін

Дәрістер жинағы
6 Жандаулетова Ф.Р.

барлық мамандықтардаѓы студенттері

Зертханалық ж±мыстарды орындауѓа арналѓан ғдістемелік н±сқаулар. «¤ндірістік шудыњ шама–шарттарын µлшеу», «Ауаныњ шањ–тозањдылыѓын зерттеу»
7 Кашкарова З. А.
Жандаулетова Ф. Р.
Мананбаева С.Е.

для студентов всех форм обучения всех специальностей

Методические указания к выполнению лабораторных работ
8 Абдимуратов Ж.С.,
Дюсебаев М.К.,
Санатова Т.С.
Хакимжанов Т.Е.

для студентов всех форм обучения специальности 050718- Электроэнергетика

Конспект лекции
9 Санатова Т.С.
Мананбаева С.Е.
Бегимбетова А.С.

Күндізгі-сырттай оқу түрінің барлық мамандықтар суденттері үшін

Зертханалық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау
10 Жандаулетова Ф. Р.
Бегимбетова А.С.
Мананбаева С.Е.

для студентов - бакалавров всех специальностей всех форм обучения

Методические указания к выполнению лабораторной работы
11 Приходько Н.Г.

для студентов всех форм обучения специальностей 050717 – Теплоэнергетика и 050718 – Электроэнергетика

Методические указания по выполнению лабораторной работы
12 Жандаулетова Ф. Р

050702-Автоматтандыру және басқару, 050703- Ақпараттық жүйелер мамандықтары бойынша барлық оқу түрінің студенттері үшін

Диплом жұмысына арналған әдістемелік нұсқау.
13 Абдимуратов Ж.С.

для студентов - бакалавров специальности 5В071800- «Электроэнергетика»

Методические указания к выполнению расчетно-графических работ

5В071800 - Электр энергетикасы мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін

Есептеу-сызба жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар
14 Мананбаева С.Е.
Бегимбетова А.С.

для студентов - бакалавров всех специальностей

Методические указания к выполнению расчетно-графических работ
15 Мананбаева С.Е.
Санатова Т.С.

для студентов – бакалавров специальности
5В073100 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

Методические указания выполнению лабораторной работ

для студентов всех специальностей

Методические указания по выполнению лабораторных работ
16 Мананбаева С.Е.
Санатова Т.С.
Бекмуратова Н.С.

Барлық мамандық үшін

Зертханалық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар
17 Мазалов И.Ф.

для студентов специальности 5В073100–Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

Конспект лекций

Электорнная библиотека АИЭСНазад