Лекции

Учебно-методические материалы по дисциплине: Цифровые устройства и микропроцессоры  

 

Оќытушыныѕ аты-жґні
ФИО преподавателя

Мамандыќтар бойынша
оќитын студенттер їшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жўмыс аты 
Наименование работы

 1 Шанаев У.Т.

   для студентов всех форм обучения специальностей 050704 – Вычислительная техника и программное обеспечение, 050719 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации

Методические указания к выполнению лабораторных работ по второй части курса
“Цифровые устройства и микропроцессоры”

050704 – Есептеу техникасы жјне баєдарламалыќ ќамтамасыздандыру, 050719 – Радиотехника, электроника жјне телекоммуникациялар мамандыќтарыныѕ студенттері їшін

 “Цифрлыќ ќўрылєылар жјне микропроцессорлар” пјнініѕ екінші бґлімінен зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар

Јртїрлі деѕгейдегі жиналымды микросхемалар арќылы жїзеге асырылатын цифрлыќ ќўрылєылар мен цифрлыќ ґѕдеу тјсілдері заман талабына сай (јртїрлі) ќўралымдардыѕ негізін ќалайды. (Бўл осы мјселелерге байланысты маманданушы студенттердіѕ
цифрлыќ ќўрылєылар жґнінде жеткілікті
деѕгейде білім алуын ќажет етеді.)

Оќу ќўралы

  для студентов всех форм
обучения специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации

Методические указания к выполнению лабораторных работ

5B071900 – Радиотехника, электроника жјне телекоммуникация мамандыєыныѕ барлыќ оќу тїрініѕ студенттерініѕ сјйкесті пјні бойынша

Зертханалыќ жўмыстарды орындауына арналєан јдістемелік нўсќаулар

5B071900 – Радиотехника, электроника жјне телекоммуникация мамандыєыныѕ барлыќ оќу тїрініѕ студенттерініѕ сјйкесті
пјні бойынша

Зертханалыќ жўмыстарды орындауына арналєан јдістемелік нўсќаулар
2 Петрищенко С.Н.
Мусапирова Г.Д.

050719 – Радиотехника, электроника жјне телекоммуникация мамандыєындаєы барлыќ оќу тїріндегі студенттер їшін

Курстыќ жўмысты орындауєа арналєан тапсырма мен јдістемелік нўсќаулар

 для студентов специальности
5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации

Методические указания к лабораторным работам

5В071900 – Радиотехника, электроника жјне телекоммуникация мамандыєындаєыныѕ
барлыќ оќу тїріндегі студенттер їшін

Зертханалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар.
3 Байкенов Б.С.

 для студентов всех форм обучения специальности 5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение.

8085 - симулятор.  Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине

 для студентов всех форм обучения специальности 5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение.

Pic - симулятор. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине

 для студентов всех форм обучения специальности 5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение

Методические указания к выполнению курсовой работы
4 Амантаев К.О.

5B070400 – «Есептеу техникасы жјне баєдарламалыќ ќамтамасыз ету» мамандыќ студенттері їшін

Курстыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау
5 Петрищенко С.Н.

 для бакалавров специальности 5В100200 – Системы информационной безопасности

Методические указания к лабораторным работам
6 Петрищенко С.Н.

 для бакалавров специальности 5В100200 – Системы информационной безопасности

Задания и методические указания к выполнению расчетно-графических работ № 1,2 и 3
7 Петрищенко С.Н.

 для бакалавров специальности 5В100200 – Системы информационной безопасности

Конспект лекций

Электорнная библиотека АИЭСНазад