Байматаевa Ш.М.

Инженерлік кибернетика кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Байматаева Ш.М. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры инженерной кибернетики Байматаевой Ш.М.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно- методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Проектирование систем автоматизации и САПР    Методические материалы по интегрированной SCADA системеTRACE MODE  
2   Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
  Оќу ќўралы  
  Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
  Методические указания к выполнению лабораторных работ  
  Методические указания к выполнению расчетно-графических работ  
  Есептік-сызба жўмыстарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  

3

Основы сбора и передачи информации Дјрістер жинаєы Методические указания к выполнению расчетно-графических работ  
Методические указания к выполнению лабораторных работ    

4

Программно-технические комплексы   TRACE MODE интеграцияланєан SCADA-жїйесін ќолданып технологиялыќ процестерді автоматтандырылєан басќару жїйелерін (ТПАБЖ) жобалау.  
Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар    

Электронная библиотека АЭИСНазад