Жумагулов К.К.

Электр жетегі және өндірістік қондырғыларды автоматтандыру кафедрасының доценты Жумагулов К.К. жұмыстары
Работы доцента кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок Жумагулова К.К.

№: Пәндер
Дисциплины
Курстық жұмыстар мен әкобалар
Курсовые работы и проекты
Пән бойынша дәрістер
Лекции по дисциплине
Оқу-әдістемелік материалдар
Учебно-методические материалы
Оқу құралдары
Учебные пособия
1 Электрические машины   Конспект лекции Асинхронды ќозєалтќыштар.  Зертханалыќ жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар Учебное пособие
  Дјрістер жинаєы Асинхронные двигатели  Методические указания к лабораторным работам  
2 Проектирование электрических машин   Конспект лекций    
3 Электромеханика и электротехническое оборудование   Конспект лекций    
4 Электрические машины переменного тока       Учебное пособие
      Оќу ќўралы
5 Электрические машины постоянного тока       Оќу ќўралы
      DC Machines - Teaching guide

Электронная библиотека АЭИСНазад