Мергенбаев Ј.Б.

Јлеуметтік пјндер кафедрасыныѕ асисстенті Мергенбаев Ј.Б. жїмыстары
Работы асисстента кафедры социальных дисциплин Мергенбаева Ј.Б.

  Пјндер Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
  Дисциплины Курсовые работы
и проекты
Лекции по
дисциплине
Учебно-методические
материалы
1 Ќазаќстан тарихы
История Казахстана
    Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Семинар сабаќтарына арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Семинар сабаќтарына арналєан јдістемелік нўсќаулар

Электронная библиотека АЭИСНазад