Темешева С.М.

Жоєарєы математка кафедрасыныѕ доценті Темешева С.М. жїмыстары
Работы доцента кафедры высшей математики Темешевой С.М.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу кґмекші
ќїралдар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные
пособия
1 Высшая математика Конспект лекций    
Математика 3. Дјрістер жинаєы    
2 Математика 1   Математика 1. Есептеу-графикалыќ жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар. 2 – бґлім  
  Математика1.Методические указания и задания к выполнению расчетно-графических работ  

Электронная библиотека АЭИСНазад