Учебно-методические материалы

Учебно-методические материалы по дисциплине: Математика 1

  Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша
оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жұмыс аты
Наименование работы

1 Ким Л.Н.
Темешева С.М.

Барлық мамандықтар бойынша барлық оқу түрінің студенттері үшін

Математика 1. Есептеу-графикалық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 2 – бөлім

для студентов всех форм обучения всех специальностей. Часть 2.- Алматы: АИЭС

Математика1.Методические указания и задания к выполнению расчетно-графических работ
2 Масанова А.Ж.
Ултаракова Г.А.

Барлық бөлімнің
мамандықтарында оқитын студенттер үшін

Матема­тика 1.Есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 1-бөлім

для студентов всех форм обучения всех специальностей

Математика 1. Методические указания и задания к расчетно-графической работе

для студентов специальностей 5В071800 – Электроэнергетика, 5В071700 – Теплоэнергетика, 5В071900– Радиотехника, электроника и телекоммуникации. Часть 1.

Математика 1. Методические указания и задания к расчетно-графической работе

для студентов специальностей 5В074600 – Космическая техника и технологии. Часть1.

Методические указания и задания к расчетно-графической работе
3 Нурпейсов С.А.
Абдулланова Ж.С.

для студентов специальностей 5В071800- «Электроэнергетика», 5В071700- «Теплоэнергетика», 5В071900- «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», 5В070200- «Автоматика и управление»

Методические указания и задания к расчетно- графическим работам. Часть 3.

5В071800 «Электр энергетикасы», 5В071700 «Жылу энергетикасы», 5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар», 5В070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандықтарында оқитын студенттер үшін

Математика-1 Есептеу-сызбалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 3- бөлім
5 Мустахишев К.М.
Атабай Б.Ж.

для студентов специальностей 5В071700 – “Теплоэнергетика”, 5В071800 – “Электроэнергетика”, 5В071900 – “Радиотехника, электроника и телекоммуникации

Конспект лекций

5В071700 – “Жылу энергетика”, 5В071800 – “Электр энергетика”, 5В071900 – “ Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар” мамандықтары бойынша оқитын студенттер үшін

Дәрістер жинағы
6 Ким Р.Е
Бексултанова А.М.

для специальности 5В074600 – Космическая техника и технологии

Часть 2. Методические указания и задания к расчетно-графическим работам

(5В074600-Ғарыштық техника және технология мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған)

Есептеу-сызбалық жұмыстарын орындауға арналған нұсқаулар мен тапсырмалар 2 бөлім
7 Масанова А.Ж.,
Ұлтарақова Г.А.

«Ғарыштық техника және технологиялар» мамандықтарында оқитын студенттер үшін

Eсептеу-сызбалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар.1-бөлім

Барлық мамандықтарда оқитын студенттер үшін

Eсептеу-сызбалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар.1-бөлім
8 Масанова А.Ж.,
Толеуова Б.Ж.

для студентов специальностей 5В071800 – Электроэнергетика, 5В071700 – Теплоэнергетика, 5В071900– Радиотехника, электроника и телекоммуникации

Методические указания и задания к расчетно-графической работе Часть 2.

5В071700 – Жылу энергетикасы, 5В071800 – Электр энергетикасы, 5В071900– Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандықтарының студенттері үшін

Eсептеу-сызбалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 2-бөлім.
9 Ким Р.Е.

for students of specialties 5В071700 «Heat power engineering», 5В071800 «Electrical power engineering», 5В071900 «Radio engineering, electronics and telecommunications»

Methodological Guidelines and Tasks for carrying out the calculation-graphical work

for students of specialties 5В071700 «Heat power engineering», 5В071800 «Electrical power engineering», 5В071900 «Radio engineering, electronics and telecommunications»

Methodological Guidelines and Tasks for carrying out the calculation-graphical work

for students of specialties 5В071700 «Heat power engineering», 5В071800 «Electrical power engineering», 5В071900 «Radio engineering, electronics and telecommunications»

Summary of lectures

for students of specialties 5В071700 «Heat power engineering», 5В071800 «Electrical power engineering», 5В071900 «Radio engineering, electronics and telecommunications»

Methodological Guidelines and Tasks for carrying out the calculation-graphical work
10 Искакова А.К.
Бексултанова А.М.

5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қаупсіздігі, 5В071600 – Аспап жасау мамандықтарының студенттері үшін

Есептеу-сызба жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

для студентов специальностей 5В073100 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды, 5В071600 – Приборостроение

Методические указания и задания к расчетно-графической работе
11 Дїйсек А.К.
Абдулланова Ж.С.

Жоєары оќу орындарыныѕ 5В071700, 5В071800, 5В071900 «Радиотехника, электроника жјне телекоммуни-кациялар» мамандыєы студенттеріне арналєан

Оќу ќўралы
12 Базарбаева С.Е.

для студентов специальностей 5В071700 – Теплоэнергетика, 5В071800 – Электроэнергетика, 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации

Методические указания и задания по выполнению расчетно-графических работ
13 Толеуова Б.Ж.
Базарбаева С.Е.

5В071700 – Жылу энергетикасы, 5В071800 – Электр энергетикасы, 5В071900– Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандықтарының студенттері үшін

Есептеу-сызбалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар

Электорнная библиотека АИЭСНазад