ТузелбаевБ.И.

Ґндіріс экономикалы, їйымдастыруы жјне басќаруы кафедрасыныѕ доценті Тузелбаев Б.И. жїмыстары
Работы доцента кафедры экономики, организации и управления производством Тузелбаева Б.И.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Экономика отрасли   Зертханалыќ жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар Мет. указ.ў ў к выполнению курсовой работы 
  Зертханалыќ жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар. Курстыќ жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар
  Курстыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар Курстыќ жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Курстыќ жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Курстыќ жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Бітірушілер жўмысыныѕ экономикалыќ бґлімін орындауєа арналєан јдістемлік нўсќаулар
2 Экономика, организация и управление производством     Зертханалыќ жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар
3 Экономика и организация промышленности   Есептік-сызба жўмыстарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
  Есептік-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
  Есептеу-сызба жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар  

Электронная библиотека АЭИСНазад