Учебно-методические материалы

Учебно-методические материалы по дисциплине: Философия

 

Оќытушыныѕ аты-жґні
ФИО преподавателя

Мамандыќтар бойынша
оќитын студенттер їшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жўмыс аты
Наименование работы

1 Шицко В.Л.
Шаракпаева Г.Д.

для студентов всех форм
обучения всех специальностей

Методические указания к выполнению семестровых работ

для студентов всех специальностей

Методические указания к семинарским занятиям

для студентов всех специальностей

Учебное пособие
2 Мўхамеджан Ќ.Ш.

барлыќ мамандыќтардыѕ кїндізгі жјне сырттай оќу бґлімдерініѕ студенттеріне арналєан

Дјрістер жинаєы.

Барлыќ мамандыќтардыѕ барлыќ бґлімінде
оќитын студенттер їшін

Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар.

Барлыќ мамандыќтардыѕ барлыќ бґлімінде
оќитын студенттер їшін

Оќу ќўралы
3 Шицко В.Л.
Шаракпаева Г.Д.

для всех специальностей

Методические указания к семестровым работам
4 Мухамеджан Ќ.Ш.
Джаркинбаев Е.Е.

Барлыќ мамандыќ студенттері їшін

Cеминар сабаќтарын орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар

Электорнная библиотека АИЭСНазад