Кушербаева У.Р.

Жоєары математика кафедрасыныѕ доценті Кушербаева У.Р. жїмыстары
Работы доцента кафедры высшей математики Кушербаевой У.Р.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Тест
сїраќтары
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Тестовые
вопросы
1 Математический анализ
  Емтиханєа дайындалуєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тест тапсырмалары  
2 Введение в анализ   Методические указания к расчетно-графическим работам 3-часть  
  Есептеу-графикалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар. 3-бґлім  

Электронная библиотека АЭИСНазад