Амиров Ж.Х.

Электротехниканыѕ теориялыќ негіздері кафедрасыныѕ профессоры Амиров Ж.Х. жїмыстары
Работы профессора кафедры теоретических основ электротехники Амирова Ж.Х.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
Оќу кґмекші
ќїралдар
  Дисциплина Лекции по
дисциплине
Учебно- методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
Учебные пособия
1 Электрические машины   Асинхронды ќозєалтќыштар. Лабораториялыќ жїмысќа ќатысты методикалыќ нїсќаулар. ЭЭФ оќу тїрлері    
2 Трансформаторы и электрические машины постоянного тока       Оќу ќўралы 1, 2
3 Электрические машины переменного тока       Оќу ќўралы
4 Теоретические основы электротехники    Электр тізбектерде ќалыптасќан жјне ґтпелі процестерді компьютер арќылы їлгілеу. Зертханалыќ жўмыстарєа јдістемелік нўсќаулар. 2 бґлім    
  № 7-11 есептеу-графикалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар.    
  Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар.   Оќу ќўрал
  Зертханалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќау    
5 Электротехника и электроника   Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар   Оќу ќўралы
  Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан
јдістемелік нўсќаулар жјне тапсырмалар
   
  Методические указания и задания к выполнению лабораторных работ    
  Eсептеу-сызба жўмыстарєа. јдістемелік нўсќау    
  Методические указания и задания к расчетно-графическим работам    
6 Теория электрических цепей   Зертханалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќау   Оќу ќўралы
7 Электротехническое материаловедение       Оќу ќўралы
8 Основы электроники       Оќу ќўралы
9 Теоретические основы электротехники 1, 2   Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан
јдістемелік нўсќаулар.
   
10 Теоретические основы электротехники 4 Дјрістер жинаєы № 1-5 есептеу-графикалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар    
11 Основы электротехники и электроники 1   Јдістемелік нўсќау жјне есептеу-графикалыќ жўмыстарына тапсырмалар    
12 Основы электротехники и электроники 2   Јдістемелік нўсќау жјне есептеу-графикалыќ жўмыстарына тапсырмалар    
13 Электротехника   Есептеу-графикалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар    
14 Теоретические основы электротехники  2   Пјндік жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар.    

Электронная библиотека АЭИСНазад