Есботаева Э.С.

Жоєары кафедрасыныѕ ассистенті Есботаева Э.С. жїмыстары
Работы ассистенты кафедры высшей математики Есботаева Э.С.

  Пјндер Жїмыс
баєдарламалары
Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
  Дисциплина Рабочая 
программа
Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы

1

Высшая математика     МАТЕМАТИКА 2. Ґрістер теориясыныѕ элементтері Есептеу-графикалыќ жўмыстарєа арналєан тапсырмалар мен јдістемелік нўсќаулар
2 Математика 3     Математикалыќ есептер компьютерлік шешуі.   Лабораториялыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќау
    Есептеу-графикалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар 4-бґлім.
3 Математика 2     Методические указания и задания по выполнению расчетно-графических работ
    Есептеу-графикалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар 4-бґлім.

Электронная библиотека АЭИСНазад