Жумагулов М.Д.

Јлеуметтік пјндер кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Жїмаєїлов М.Д. жїмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры социальных дисциплин Жумагулова М.Д.

  Пјндер Оќў
ќўралы
Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
  Дисциплины Учебное
пособие
Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
1 История Казахстана Оќу ќўралы Дјрістер жинаєы Семинар сабаќтарына арналєан јдістемелік нїсќаулар
    Семестрлік жїмысты орындауєа арналєан јдістемелік нїсќаулар
    Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Семинар сабаќтарына арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Семинар сабаќтарына арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Программа, методические указания и контрольные задания
    Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Семинар сабаќтарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар
    Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар.

Электронная библиотека АЭИСНазад