Онгар Б..

Электротехниканыѕ теориялыќ негіздері кафедрасыныѕ аєа окутышысы Онгар Б. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры теоретических основ электротехники Онгар Б.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
Оќу
ќїралдары
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
Учебные
пособия
1 Теория электрических цепей Дјріс жинаєы Јдістемелік нўсќаулар жјне пјндік жўмысќа тапсырма. 2-ші бґлім   Oќу ќўралы
  Зертханалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар.    
  №1-4 есептеу-сызба жўмыстарына арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар    
  Зертханалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќау. 1 бґлім    
  Зертханалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќау. 2 бґлім    
  Пјндік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар. II бґлім.    
  №1-4 есептеу – сызба жўмыстарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау    
  Зертханалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар    
  № 1–3 есептеу-сызбалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар    
2 Теоретические основы электротехники Дјріс жинаєы Сызыќты электр тізбектерін есептеу. № 1-4 есептеу-графикалыќ (сызба) жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар    
3 Теория электрических цепей 2 Дјрістер жинаєы Пјндік жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау.    
  Пјндік жўмысты орындаудыѕ јдістемелік нўсќауы.    
  Пјндік жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау.    
  Зертханалыќ жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар   Оќу ќўралы
4 Теория электрических цепей 3 Дјрістер жинаєы Сызыќты электртізбегініѕ ґтпелі кезеѕдерін есептеу.    
5 Основы электротехники и электроники 2 Пјндік жўмыстыѕ тапсырмаларына јдістемелік нўсќау    
6 Применение Mathcad в теории электрических цепей       Oќу ќўралы

Электронная библиотека АЭИСНазад