Темирбаев Д.Ж.

Жылуэнергетика ќондырєылары кафедрасыныѕ профессоры Темирбаев Д.Ж. жїмыстары
Работы профессора кафедры тепловых энергетических установок Темирбаева Д.Ж.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
Оќў
ќўралы
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
Учебные
пособия
1 Техническая термодинамика  

Пјнініѕ есептік-сызба жїмыстарыныѕ тапсырмалары мен јдістемелік нїсќаулары.

   
  Зерттеу (зертханалыќ)  жўмыстарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар    
2 Тепломассообмен Конспект лекций Пјнініњ жаттыєу сабаќтарына арналєан компьютерлік єдістеме нўсќаулары    

Дјрістер жинаєы

     
3 Физико-химические основы теплотехнологии   Пјндік жаттыєулар мен зерттеу сабаќтарына арналєан јдістемелік нўсќаулар    
      Оќу ќўралы.
4 Основа теплотехники Дјрістер жинаєы Зерттеу (зертханалыќ) жўмыстарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар Курстыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар  
  Есепті-сызба жўмыстарын орындауєа арналєан јдістеме-лік нўсќау    
  Есептік-сызба жўмыстарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар    
5 Технологические основы производства тепловой энергии Дјрістер жинаєы Зерттеу (зертханалыќ) жўмыстарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар    
  Пјндік жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар    
6 Режим работы и эксплуатации ТЭС       Оќу ќўралы

Электронная библиотека АЭИСНазад