Кабылова А.С

Јлеуметтік пјндер кафедрасыныѕ профессоры Кабылова А.С. жїмыстары
Работы профессора кафедры социальных дисциплин Кабылова А.С.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќї ќўралы
  Дисциплины Лекции по
дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебное
пособие
1 Политология Конспект лекций Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќау  
Дјрістер жинаєы Семинар жўмыстарына арналєан јдістемелік нўсќау  
  Семинар сабаќтарына арналєан јдістемелік нўсќаулар  
  Методические указания по подготовке семестровых работ  
  Методические указания по подготовке к семинарским занятиям  
  Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
2 Философия     Оќу ќўралы
3 Религиоведение Конспект лекций    
Дјрістер жинаєы.    

Электронная библиотека АЭИСНазад