Учебно-методические материалы по дисциплине: Философия 

 

Оқытушыныњ аты-жµні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер ‰шін
Для студентов обучающихся по специальностям

Ж±мыс аты 
Наименование работы

1 Шицко В.Л.,
Шаракпаева Г.Д.

очной формы обучения
всех специальностей

Философия. Методические указания к семестровым и самостоятельным работам
2 Шицко В.Л.,
Шаракпаева Г.Д.

заочной формы обучения
всех специальностей

Философия. Программа, методические указания к контрольным заданиям
3 Шицко В.Л.,
Шаракпаева Г.Д.

очной формы обучения
всех специальностей

Философия. Методические указания к семестровым  занятиям
 4 

Жаркынбаев Е.Е.

бакалавриат, мамандықтардыњ барлық кндізгі бµлімінде оқитын стденттері шін

Семестрлік жүмыстарға арналған әдістемелік нүсқаулар

бакалавриат, мамандықтардыњњ барлық кндізгі бµлімінде оқитын стденттері шін

Семинар сабақтарына арналған әдістемелік нүсқаулар
 5 Мухамеджан Қ.Ш.

бакалавриат, мамандықтардыњњ барлық кндізгі бµлімінде оқитын стденттері шін

ХХ ғасыр философиясы. Оқу құралы

6 Шицко В.Л.,
Шаракпаева Г.Д.

для бакалавриата всех специальностей)

Методические указания к семестровой работе и СРС
7 Жаркынбаев Е.Е.
Шаракпаева Г.Д.
Шицко В.Л.

для бакалавриата всех специальностей)

Конспект лекций
8 Шицко В.Л.

для всех форм обучения

Методические указания к выполнению самостоятельных работ
9 Шицко В.Л.
Шаракпаева Г.Д.

 для студентов всех форм обучения

Методические указания к семинарским занятиям
10 Мухамеджан Қ.Ш.

Күндізгі оқу түрлерінің студенттері үшін

Семинар сабақтарына және өзіндік жұмысқа әдістемелік нұсқау.
11 А.С. Кабылова

Ұсынылып отырылған еңбек жоғары оқу орындарының студенттеріне, жалпы Шығыс философиясы мен ғылымы тарихына әуестенуші оқырман қауымға арналған

Оқу құралы
12 Шицко В.Л.
Шаракпаева Г.Д.
Жаркынбаев Е.Е.

 для всех специальностей.

Конспект лекций

Электорнная библиотека АИЭСНазад