Кабдушев Б.Ж.

Јлеуметтік пјндер кафедрасыныѕ доценті Кабдушев Б.Ж. жїмыстары
Работы доцента кафедры социальных дисциплин Кабдушева Б.Ж.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу ќїралдары
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные
пособия
1 Основы права   М. у. к семестровым работам  
  Методические указания к семинарским занятиям  
  Семинар сабаќтарына арналєан јдістемелік нўсќаулар  
  Программа, методические указания и контрольные задания  
  Методические указания и темы семинарских занятий  
  Методические указания и темы семестровых работ  
  Семинар сабаќтарына арналєан јдістемелік нўсќаулар  
2 История Казахстана Дјрістер жинаєы Методические указания к семестровой работе
Учебное пособие
  Методические указания к семинарским занятиям Учебное пособие
  Методические указания к семинарским занятиям  
  Методические указания к семестровой работе  
  Программа, методические указания и контрольные задания  
  Семинар сабаќтарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
  Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
  Методические указания к семинарским занятиям  
  Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар.  
  Госэкзамена по дисциплине «История Казахстана»  
  Ќазаќстан тарихы пјні бойынша мемлекеттік емтиханныѕ жўмыс баєдарламасы  
  State examination recommendations on the curriculum of the history of Kazakhstan  
4 Право в Республике Казахстан.   Программа, методические указания и контрольные задания  
  Методические указания к семинарским занятиям  
  Семинар сабаќтарына арналєан јдістемелік нўсќау  

Электронная библиотека АЭИСНазад