Қазақстан тарихы пәні бойынша оқу әдістемелік материалдар
 Учебно-методические материалы по дисциплине: История Казахстана 

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1 Баймагамбетова Д.Н.

очной формы обучения
всех специальностей

История Казахстана. Методические указания к семинарским занятиям
2 Баймагамбетова Д.Н.

для учащихся колледжа

История Казахстана. Методические указания к практическим занятиям (семинарам)
3 Баймагамбетова Д.Н.

очной формы обучения
всех специальностей

История Казахстана. Методические указания к семинарским занятиям
4 Жүмағүлов М.Д.

барлық мамандықтардың
барлық оқу түрлері

Семинар сабақтарына арналған әдістемелік нүсқаулар
5 Жүмағүлов М.Д.

барлық мамандықтардың
күлдізгі оқу түрі

Семестрлік жүмысты орындауға арналған әдістемелік нүсқаулар
6 Кабдушев Б.Ж.
Джагфаров Н.Р.

очной формы обучения
всех специальностей

Методические указания к семинарским занятиям
7 Джагфаров Н.Р.

очной формы обучения
всех специальностей

Методические указания к семестровой работе
8 Жумагулов М.Д.
Мергенбаев А.Б.

барлық мамандықтардың  
күндізгі бөлімінде  оқитын 
1 курс  студенттері үшін

Семестрлік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар
9 Жумагулов М.Д.
Мергенбаев А.Б.

барлық мамандықтардың  
күндізгі бөлімінде  оқитын 
1 курс  студенттері үшін

Семинар сабаќтарына арналған әдістемелік нұсқаулар
10 Джагфаров Н.Р.
Кабдушев Б.Ж.

для студентов очной формы обучения всех специальностей

Методические указания к семинарским занятиям

для студентов очной формы обучения всех специальностей

Методические указания к семестровой работе
11 Жұмағұлов М.Д.
Мергенбаев Ә.Б.

баккалавриат, барлық мамандықтардың күндізгі бөлімінде оқитын 1-курс студенттері үшін

Семестрлік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар 

бакалавриат, мамандықтардың барлық күндізгі бөлімінде оқитын 1-курс студенттері үшін

Семинар сабақтарына арналған әдістемелік нұсқаулар 
12 М.Д. Жумагулов
Б.Ж. Кабдушев

для студентов всех специальностей заочного и дистанционной форм обучения

Программа, методические указания и контрольные задания

Барлық мамандықтардың барлық бөлімінде оқитын студенттер үшін

Семестрлік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар
13 М.Д. Жумагулов

(барлық мамандықтардың күндізгі және сырттай бөлімінде оқитын студенттер үшін)

Семестрлік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар
14 М.Д. Жумагулов
Б.Ж. Кабдушев

 Барлық мамандықтардың барлық бөлімінде оқитын студенттер үшін

Семинар сабақтарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Барлық мамандықтар бойынша оқитын күндізгі және сырттай оқу түрінің
студенттеріне арналған

Дәрістер жинағы
15 Джагфаров Н.Р.
Утегалиева А.Д.

для студентов очной формы обучения всех специальностей

Методические указания к выполнению семестровых работ

для студентов 1 курса очной формы
обучения всех специальностей бакалавриат

Методические указания к семинарским занятиям

для всех специальностей по курсу «История Казахстана»

Конспект лекции
15 Джагфаров Н.Р.
Утегалиева А.Д.

Б.Ж. Кабдушев

для студентов очной формы обучения всех специальностей

Учебное пособие

Электорнная библиотека АИЭСНазад