Ералиев С.Е.

Жоєарєы математка кафедрасыныѕ доценті Ералиев С.Е. жїмыстары
Работы доцента кафедры высшей математики Ералиева С.Е.

 

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу кґмекші
ќїралдар
  Дисциплина Лекции по
дисциплине
Учебно-методические
 материалы
Учебные
пособия
1 Жоєары математика Высшая математика   М. у. к РГР. Часть 8  
  Есептеу-графикалыќ жїмыстарєа арналєан јдістемелік нїсќаулар мен тапсырмалар (8-бґлім)  
  Амалдыќ есептеулердіѕ элементтері  
  Математика. Аныќтамалыќ  
2 Теория вероятностей и математическая статистика   Типтік есептеулер жинаєы жјне јдістемелік нўсќаулар  
3 Функции комплексных перемен     Оќу ќўралы 1,  2,  3.
    Оќу ќўралы
4 Элементы теории рядов     Оќу ќўралы
5 Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных     Оќу ќўралы
6 Алгебра и геометрия     Оќу ќўралы
    Оќу ќўралы
7 Математический анализ     Оќу ќўралы
8 Теория поля     Оќў ќўралы

Электронная библиотека АЭИСНазад